Terms & conditions

Algemene Voorwaarden - UC Experts

Onder wij/ons wordt verstaan:
UC Experts BV, BTW Nummer BE 0456.227.325, gevestigd op Blarenberglaan 6 – 2800 Mechelen

Artikel: Toepasselijkheid

1. Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop van goederen en/of verrichten van diensten, alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten, en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door de Partner gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ons. Indien wij niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangen, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat wij het recht verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

3. Onder de Partner wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met ons een verbintenis is aangegaan, danwel van ons een aanbod daartoe heeft ontvangen, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.

4. Het feit dat de Partner deze Algemene Voorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing en eerbiediging.


Artikel 2: Aanbiedingen

1. Alle door ons aan de Partner gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Aanvaarding kan slechts schriftelijk geschieden.

2. Ten aanzien van verstrekte prijslijsten, brochures, informatie op onze webshop en andere gegevens behouden wij ons nadrukkelijk prijswijzigingen en (druk-)fouten voor.

Artikel 3: Overeenkomsten

1. Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging onzerzijds dan wel nadat met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedingen door onze medewerkers of tussenpersonen gemaakt kunnen binnen 5 werkdagen worden herroepen door onze volgens onze statuten vertegenwoordigingsbevoegde personen.

2. Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt de factuur of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3. Indien de Partner niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie c.q. aanvragen daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, danwel indien aan ons is gebleken dat de Partner onvoldoende kredietwaardig is, zulks te onzer beoordeling, hebben wij recht de overeenkomst zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst te ontbinden, danwel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd ons recht de door ons geleden schade van de Partner te vorderen. Alsdan zijn wij gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij de Partner terug te – doen – halen, waarbij de Partner reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan ons de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde ons in het bezit te stellen van de goederen.

4. Indien wij door welke omstandigheid dan ook gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan, zijn wij gerechtigd de geleverde goederen c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren en is de Partner gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 4: Prijzen

1. Indien niet anders is overeengekomen gelden onze prijzen in Euro, exclusief BTW en exclusief orderkosten, handlingkosten,
dropshipmentkosten, verpakking, verzending, vervoersdocumenten, montage/installatie, keuring, verzekering en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen.

2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, wisselkoersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Indien na
opdrachtbevestiging in één der bovengenoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, e.e.a. voor zover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de wijziging voor ons al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeengekomen prijs geven de Partner niet het recht de overeenkomst te annuleren.

Artikel 5: Afname

De Partner zal, indien bij het afsluiten van een transactie geen termijn is overeengekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen een week, nadat de goederen voor afname gereed staan, moeten afnemen. Bij niet-afname binnen de overeengekomen termijn, zowel in het ene als in het andere geval, zal de Partner van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. De Partner is verplicht alle onkosten of verliezen, inclusief opslagkosten, te vergoeden welke voortvloeien uit zijn weigering om de goederen af te nemen. Wij hebben verder het recht te onzer keuze hetzij nakoming te vorderen hetzij de transactie zonder tussenkomst van enige rechter als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op (aanvullende) schadevergoeding jegens de Partner.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

1. Wij aanvaarden wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

2. Aansprakelijkheid van ons voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Zo zijn wij onder meer niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van de Partner. De Partner wordt geacht altijd in het bezit te zijn van leesbare kopieën van de bestanden, gegevens en andere informatiedragers en is dan ook verantwoordelijk voor het maken en te allen tijde in het bezit zijn van leesbare back-ups.

3. De aansprakelijkheid van ons wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Partner ons onverwijld , deugdelijk en aangetekend schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en wij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van onze verplichtingen tekort blijven schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij in staat zijn adequaat te reageren.

4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Partner de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ons meldt.

5. De Partner vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product en systeem dat door de Partner aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door ons geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de Partner bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe ook, onverminderd het recht van ons alsnog na te komen hetgeen door de Partner is bedongen, voor zover de wet zulks toelaat en met inachtneming van het bepaalde in sectie 6.4.

Artikel 7: Garantie en reparatie

1. Wij verstrekken slechts garantie op geleverde producten en diensten, indien en voor zover wij garantie ontvangen van onze leveranciers. Het recht op garantie dient door de Partner te worden aangetoond, zonodig middels opgave van serie- of licentienummers en/of het voorleggen van facturen met die gegevens.

2. De in sectie 7.1 eventueel verleende garantieverplichting vervalt, indien de Partner zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of naar ons oordeel op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

3. Indien de Partner goederen ter reparatie, al dan niet in het kader van garantie, wil aanbieden, draagt zij de verantwoordelijkheid voor het beoordelen en vastleggen van de staat, waarin het te repareren goed worden aangeboden. De verpakking dient duidelijk te zijn voorzien van een door ons toegekend RMA nummer. Wij hebben het recht om een aangeboden goed te weigeren en op kosten van de Partner te retourneren, indien door ondeugdelijke verpakking schade is geleden en/of indien het goed niet is voorzien van een RMA nummer.

4. Behoudens indien de reparatie in het kader van garantie wordt verricht, wordt vooraf een schriftelijke opgave gedaan van de kosten voor reparatie. Wij zijn gerechtigd de kosten van opsporen van gebreken die ingevolge deze bepalingen niet door garantie gedekt worden, aan de Partner in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor bij ons gebruikelijke tarieven, te vermeerderen met de eventuele kosten van retourzending en (her-)verpakking. Dit geldt ook, indien geen gebreken worden geconstateerd of indien de Partner ervoor kiest om – na een opgave van de reparatiekosten – de reparatie niet te laten uitvoeren. De garantie op reparaties bedraagt 30 dagen.

Artikel 8: Betalingen

1. De betaling van de door ons te leveren producten en diensten dient contant te gebeuren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegestaan.

2. Betaling van de door ons toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten en/of producten, dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegelaten.

3. Wij zijn altijd gerechtigd van de Partner meer zekerheid te vragen voor de nakoming van haar verplichtingen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de Partner om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving.

4. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag van een van de posten, als door de Partner faillissement, gerechtelijke reorganisatie of aanstelling van een voorlopig bewindvoerder, is of wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van de Partner wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt of – voor zover een rechtspersoon zijnde – wordt ontbonden.

5. Indien het volgens factuur door de Partner aan ons verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor geldende termijn is voldaan, is de Partner, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is aan ons vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 10% per (gedeelte van een) maand over het totaal nog openstaande bedrag met een minimum van 125€, zulks tot aan de dag der algehele voldoening en onverminderd de aan ons verder toekomende rechten. In het geval van een niet tijdige betaling van een factuur heeft dit mede tot gevolg dat alle nog niet vervallen facturen per direct opeisbaar zijn zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling.

6. Iedere betaling van de Partner strekt primair ter voldoening van de door hem aan ons verschuldigde rente alsmede van de door ons gemaakte incassokosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.

7. Wij zullen de overeenkomst met de Partner met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen en al onze verplichtingen van aan ons gelieerde dochter of zustervennootschappen volledig kunnen verrekenen met vorderingen van de Partner of aan deze gelieerde dochter of zuster ondernemingen – ook indien deze vorderingen aan een derde zijn overgedragen – indien:

⦁ De Partner enig op hen rustende verplichting jegens ons niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
⦁ De Partner danwel een daaraan gelieerde dochter of zuster onderneming in rechterlijke reorganisatie verkeert; Op een gedeelte danwel op het geheel van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;
⦁ De Partner krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of gedetineerd is geraakt;
⦁ De Partner is ontbonden of er een vordering tot ontbinding tegen is ingesteld danwel door de Partner een ontbindingsbesluit is genomen danwel de Partner geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt; – De Partner overgaat tot staking van de onderneming of daartoe is overgegaan danwel tot overdracht van zijn bedrijf en de Partner nog niet aan zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
Dit recht hebben wij door enkel het plaatsvinden van één der bovengenoemde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. De opdrachtgever is echter niet gerechtigd tot korting of verrekening, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk door ons is toegestaan.

Artikel 9: Klachten

1. Eventuele klachten, zowel op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of producten als op factuurbedragen, dienen binnen 7 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk en aangetekend bij ons te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft. Melding van schades en of manco’s dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan ons plaats te vinden. Wanneer ingediende klachten niet voldoen aan bovengestelde, kunnen ze niet in behandeling worden genomen en wordt de Partner geacht het geleverde te
hebben goedgekeurd. Ingeval van een klacht geeft dit de Partner niet het recht om voldoening van zijn verplichtingen jegens ons op te schorten.

2. Wij zijn slechts verplicht van ingediende klachten kennis te nemen wanneer de betrokken de Partner op het ogenblik van het indienen van zijn klacht aan al zijn alsdan jegens ons bestaande verplichtingen, uit welke verbintenis tussen hem en ons dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.

Artikel 10: Uitvoering werkzaamheden

1. De werktijden van ons personeel zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij de Partner geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 9:00 en 17:00 uur, zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen niet meegerekend.

2. Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar, en werktijd waarop, de werkzaamheden verricht worden, steeds door ons bepaald.

3. Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in sectie 10.2 genoemde plaats steeds door de Partner worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door ons wordt bepaald.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties volledig is voldaan, ook indien zij zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in andere goederen zijn opgenomen. Wij verkrijgen bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door ons geleverde goederen. Vóór de betaling is de Partner derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen.

2. Niettegenstaande hetgeen vooraf gaat, zullen het risico van verlies of vernietiging van het verkochte goed integraal door de Partner gedragen worden, en dit vanaf het moment dat de goederen haar geleverd worden. Tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de Partner verplicht de goederen tegen brandgevaar en andere te verzekeren risico’s te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is de Partner verplicht op ons eerste verzoek ten behoeve van ons alle aanspraken van de Partner op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan ons te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.

3. De Partner verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan ons ter beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door ons aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

1. Wij behouden ons alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door ons verschafte materialen – en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken – en programmatuur voor, indien en voor zover daarop geen industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden rusten.

2. Indien op de door ons verschafte materialen – en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken – en programmatuur, industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden rusten, dan worden deze geleverd op basis van de licentie en garantie van de licentiegever. De Partner dient te voldoen aan de eisen, die de licentiegever heeft gesteld aan het gebruik.

3. De Partner is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden.

Artikel 13: Geheimhouding

1. Wij zullen zodanige maatregelen nemen dat alle door de Partner aan ons ter beschikking gestelde gegevens uitsluitend en alleen zullen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de door de Partner aan ons verstrekte opdracht. Wij zullen deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van de Partner niet aan derden kenbaar maken.

2. Wij zullen redelijke aanwijzingen van de Partner omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht nemen.

3. Indien wij ons verbinden om gegevens die de Partner aan ons verstrekt met behulp van onze eigen apparatuur te verwerken, staat de Partner er voor in dat de documentatie, welke wij aan de Partner zullen verstrekken teneinde Partner in staat te stellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze aan ons ter verwerking aan te bieden, alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder onze schriftelijke toestemming aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

Artikel 14: Annulering / Retourbeleid

1. Het verzoek tot annulering door de Partner dient schriftelijk aan ons te geschieden. Indien door ons inkoop en of reservering heeft plaatsgevonden, kan annulering niet meer worden geaccepteerd.

2. Gemaakte kosten dienen te allen tijde door de Partner te worden betaald.

3. In elk geval dient de Partner naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering 10% van de overeengekomen totale contract som – voor zoveel van toepassing vermeerderd met de verschuldigde bedragen op grond van sectie 14.2 – aan ons te betalen.

4. Geleverde en geaccepteerde goederen worden door ons niet teruggenomen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zullen wij gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de marktprijzen op de dag van terugname, alsmede zijn alsdan sectie 14.2 en 14.3 van toepassing.

Artikel 15: Medewerking van de Partner

1. De Partner zal ons steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke wij nuttig of noodzakelijk achten teneinde opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.

2. De Partner is verantwoordelijk voor de eigen productkeuze en de geschiktheid van het product voor de doeleinden, die hij ermee voor ogen heeft.

3. Indien is overeengekomen dat de Partner aan ons apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties welke wij aan de Partner ter kennis zullen brengen.

4. De Partner draagt er zorg voor dat de ruimte waar wij onze werkzaamheden ten behoeve van de Partner dienen te verrichten, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de geleverde zaken waarop garantieverplichtingen betrekking hebben zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door ons te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en
andere omgevingseisen, en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.

5. Alle door ons te maken kosten als gevolg van het niet, niet tijdig en/of ondeugdelijk nakomen door de Partner van de in dit artikel genoemde verplichtingen, komen voor rekening van de Partner.

Artikel 16: Wijzigingen

1. Hoewel wij een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zullen overwegen, zijn wij tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een wijziging dient door de Partner schriftelijk aan ons verzocht te worden, en is slechts bindend indien en voor zover die wijziging schriftelijk door ons is aanvaard.

2. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot meerwerk en extra leveringen door ons, zullen die door ons steeds volgens de dan geldende tarieven aan de Partner in rekening gebracht worden. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot minderwerk kan dat weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch wij behouden ons het recht voor om de Partner de door ons reeds gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur, alsmede gederfde winst, in rekening te brengen.

3. Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk door ons aan de Partner worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. De Partner wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door ons de Partner daartegen protesteert. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan:
wijzigingen van de (systeem-)specificaties nadat deze door de Partner zijn goedgekeurd en de gevolgen van wijzigingen in de specificaties.

Artikel 17: Duur overeenkomsten

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een transactie, die tussen partijen voortdurende verbintenissen in het leven roept, voor onbepaalde tijd, behoudens opzegging. Opzegging door de Partner kan alleen schriftelijk geschieden doormiddel van een aangetekende brief aan ons en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, niet eerder ingaand dan op de dag na datum van ontvangst van die mededeling.

Artikel 18: Overmacht

1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de Partner niet meer van ons gevergd kan worden. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van onze ondergeschikten of door ons ingeschakelderden, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Belgie daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in ons bedrijf, geheel of gedeeltelijk staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en/of gereedschappen of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze toeleveranciers.

2. In geval van overmacht als bedoeld in het vorige sectie 18.1 – ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien – waardoor wij tijdelijk niet in staat zijn de overeenkomst na te komen, zijn wij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, te onzer keuze, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij deswege gehouden zijn enige schade aan de Partner te voldoen. De Partner is niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, c.q. de aan ons verleende opdracht in te trekken.

Artikel 19: Levering, montage en installatie

1. Eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de Partner en worden berekend overeenkomstig de dan geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.

2. De termijnen van nakoming, waaronder levertermijnen, worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als bindende termijnen, zodat wij bij overschrijding in gebreke dienen te worden gesteld. Verzuim wegens overschrijding van de nakomingstermijn zal de Partner nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding van de transactie.

3. Het tijdvak binnen, c.q. het tijdstip waarop wij de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zullen moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien een dergelijke wijziging van omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan optreedt, zodat vertraging wordt veroorzaakt in de (op)levering, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering, dienovereenkomstig verschoven, zulks onverminderd het bepaalde
in voorgaande artikel voor het geval dat wij door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet na kunnen komen.

4. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, zijn wij gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren, uit te stellen, totdat de Partner de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft bevestigd en aan al haar financiële verplichtingen inzake deellevering jegens ons heeft voldaan.

5. Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of testwerkzaamheden benodigde gegevens en/of materialen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van ons, worden de werkzaamheden geacht door de Partner te zijn aanvaard.

6. Verzending, vervoer en/of overdracht van de goederen, daaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur, geschiedt steeds voor rekening en risico van de Partner. Indien wij van oordeel zijn, dat de verpakking van een door ons (bijvoorbeeld ter reparatie) ontvangen goed niet deugdelijk is, zijn wij gerechtigd op kosten van de Partner het goed van nieuwe deugdelijke verpakking te voorzien. Wij zijn slechts gehouden een verzekering af te sluiten indien en voor zover wij ons daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk hebben verbonden.

Artikel 20: Risico

1. Bij levering franco (delivered duty paid), waaronder niet is begrepen het lossen van de goederen van enig vervoermiddel, reizen de goederen voor rekening en risico van ons. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de Partner. Als tijdstip van levering wordt dan aangemerkt het tijdstip, dat de goederen onze vestiging hebben verlaten of wanneer wij de Partner hebben gemeld dat de goederen klaar staan ter verzending.

2. Overmachtrisico komt steeds ten laste van de Partner.

3. Verzekeringen worden door ons slechts op verzoek en voor rekening van de Partner afgesloten. Nimmer kan de Partner meer rechten aan deze bepaling ontlenen, dan wanneer hij zelf de verzekeringsovereenkomst zou hebben afgesloten.

4. Wij mogen het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan ons een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de Partner.

Artikel 21: Toepasselijk recht

1. Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en andere met ons aangegane verbintenissen, alsmede uitvoering daarvan, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Belgisch recht.

2. De bepalingen van het VN Koopverdrag (CISG), gesloten te Wenen 11 april 1980, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze voorwaarden.

3. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de plaats onzer vestiging zal gelden.

4. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.

Artikel 22: Geschillen

Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, tenzij wij verkiezen ons te wenden tot een andere bevoegde rechtbank.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overeenkomst - Digitale verkoop via webshop – UC Experts

1. TOEGANG

1.1 UC Experts verleent aan De Partner of een door De Partner aan te wijzen derde toegang tot haar "Webshop", zijnde het besloten gedeelte van haar Internetsite, door het verstrekken van unieke identificatiecodes waaronder organisatie-identificatiecodes en/of inlognamen en wachtwoorden.

1.2 Op de Webshop kunnen tussen partijen overeenkomsten worden gesloten, onder meer overeenkomsten, waarbij aan De Partner producten, diensten en licenties worden verkocht en waar tevens informatie wordt verschaft met betrekking tot deze producten, diensten en licenties.

1.3 Voor het beheer van de toegangsrechten tot de Webshop zal door De Partner één persoon worden aangewezen als Beheerder*. UC Experts kent de Beheerder de rechten toe tot het aanmaken van gebruikers en tot het aan deze gebruikers toekennen of ontnemen van gebruiksrechten, zoals onder meer toegang tot informatie of het sluiten van overeenkomsten, inclusief dropshipmentrechten.

1.4 De kosten, die De Partner maakt voor het realiseren en in stand houden van de toegang tot de Webshop, alsmede kosten van telecommunicatie, zijn voor rekening van De Partner.

2. BEWIJS EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

2.1 Een overeenkomst op de Webshop komt tot stand na schriftelijke bevestiging van een bestelling op de Webshop van UC Experts aan De Partner.

2.2 De schriftelijke bevestiging kan ook bestaan uit een elektronisch bericht, in welk geval een bewijs van verzending van dit bericht aan De Partner tevens geldt als bewijs van een door De Partner ontvangen verklaring. In dat geval wordt het eventueel niet of niet tijdig bereiken van de bevestiging geacht het gevolg te zijn van eigen handeling van De Partner, van de handeling van personen voor wie De Partner aansprakelijk is, of van andere omstandigheden die De Partner betreffen en rechtvaardigen dat De Partner het nadeel draagt.

2.3 Voor zover het toepasselijke nationale recht dit toestaat, komen partijen hierbij overeen dat in het geval van een geschil de elektronische registratie van het verzonden of ontvangen bericht of de reproductie van deze registratie in rechte bewijs vormt voor de daarin vervatte feiten, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

2.4 De Partner erkent dat elke aankooporder, geplaatst via de Webshop, waarbij een door UC Experts verstrekte Identificatiecode wordt gebruikt of vermeld, een geldige en bindende aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekende aankooporder.

2.5 Partijen doen uitdrukkelijk afstand van elk recht de geldigheid van een op elektronische wijze tot stand gekomen overeenkomst aan te vechten louter op grond van het feit, dat de overeenkomst op elektronische wijze tot stand is gekomen.

2.6 De Partner is te allen tijde verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de door UC Experts verstrekte identificatiecodes en de aan de gebruikers toegekende of ontnomen gebruiksrechten. De Partner is gehouden tot nakoming van alle overeenkomsten, die op de in sectie 2.1 omschreven wijze tot stand zijn gekomen. De Partner kan aan UC Experts schriftelijk verzoeken - middels een door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van De Partner aan UC Experts gericht ondertekend schrijven - om het beheer van de toegangsrechten aan de Beheerder te ontnemen en UC Experts zal zich dan inspannen om zo spoedig mogelijk aan dat verzoek te voldoen, maar daarmee wijzigt de hierboven omschreven verantwoordelijkheid van De Partner en haar gehoudenheid tot nakoming van overeenkomsten niet.

2.7 De Partner is verplicht zorg te dragen voor een correcte aanlevering van haar relevante gegevens, waaronder adres- en e-mailgegevens en UC Experts steeds direct op de hoogte te stellen van wijzigingen.

2.8 UC Experts is te allen tijde gerechtigd om een opdracht niet uit te voeren indien zwaarwegende redenen, waaronder ondermeer begrepen onvoldoende kredietlimiet, onjuiste of onvolledige informatie, verminking, vertraging, afdwaling, alsmede onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending van een opdracht.

3. DUUR EN BEËINDIGING

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar kan door beide partijen, op ieder moment, worden opgezegd. Opzegging door De Partner dient schriftelijk plaats te vinden middels een door een vertegenwoordigingsbevoegde persoon van De Partner aan UC Experts gericht ondertekend schrijven. UC Experts heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen en de toegang tot de Webshop te weigeren met onmiddellijke ingang, dit zonder opgaaf van redenen vooraf. UC Experts is niet gehouden tot terugbetaling en/of creditering van de door De Partner op het moment van ontvangst van de opzegging reeds betaalde of verschuldigde bedragen. De opzegging van deze overeenkomst heeft geen gevolgen voor de tussen partijen tot aan het moment van opzegging reeds op basis van deze overeenkomst gesloten nadere overeenkomsten.

4. MERKEN EN DIGITALE CONTENT

4.1 De merken en data die gebruikt en/of getoond wordt op de Webshop van UC Experts mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de (intellectuele) eigenaar of beheerder van die merken en/of data, op geen enkele wijze worden gebruikt door De Partner.

4.2 De eventueel aan De Partner beschikbaar gestelde data zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door De Partner, en mag derhalve niet zonder schriftelijke toestemming van UC Experts aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar worden gemaakt in welke vorm dan ook.

5. VERTROUWELIJK EN ELEKTRONISCHE CONTENT

5.1 De Partner verbindt zich om zowel tijdens de duur van deze overeenkomst als na afloop, vernietiging of ontbinding daarvan, op generlei wijze aan derden direct of indirect, in welke vorm en in welker voege ook, enige mededeling te doen van of aangaande enige bijzonderheden, de onderneming(en) van UC Experts of het samenwerkingsverband van partijen betreffende of daarmede verband houdende zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UC Experts. Partijen verklaren zich te allen tijde ook indien en voorzover deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk zal worden ontbonden of vernietigd gebonden aan de inhoud van deze bepaling.

6. PRIVACY VERKLARING

6.1 De Partner stemt er mee in dat UC Experts gegevens verzamelt die gebruikers van de Webshop kunnen identificeren. UC Experts verklaart dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend om via de Webshop tot stand gekomen overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren, de service te verbeteren en om persoonlijke wensen en verzoeken te kunnen begrijpen en verwerken.

6.2 UC Experts verklaart de verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonlijke gegevens te erkennen en te respecteren en deze, zonder toestemming van De Partner, niet te delen met andere bedrijven.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De informatie op de Webshop is te allen tijde onder voorbehoud. Hieraan kunnen door De Partner geen rechten worden ontleend. De Partner is volledig verantwoordelijk voor alle handelingen en acties die op grond van deze informatie worden ondernomen.

7.2 UC Experts is niet aansprakelijk voor de directe en/of indirecte gevolgen of schade welke voortkomen uit het niet door De Partner kunnen raadplegen van informatie of dan wel het niet kunnen gebruiken van de mogelijkheden tot het plaatsen van bestellingen via de Webshop.

7.3 Bepaalde verwijzingen op de Webshop voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden, en waarover UC Experts geen controle heeft. UC Experts draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, de verzameling van persoonlijke gegevens of enig ander aspect van de informatie op die websites.

8. ALGEMENE VOORWAARDEN

8.1 Op deze overeenkomst, alsmede op de overeenkomsten, die op de in deze overeenkomst geregelde wijze tot stand zijn gekomen, zijn de algemene voorwaarden van UC Experts van toepassing, voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. 

9. TOEPASSELIJK RECHT

9.1 Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, tenzij wij verkiezen ons te wenden tot een andere bevoegde rechtbank.

9.2 Alle uit deze overeenkomst tussen partijen voortvloeiende rechtsbetrekkingen worden bij uitsluiting beheerst door het Belgisch recht.